CASA

SU DI NOI CONSEGNA / SPEDIZIONE PAGARE CONTATTO FOOD SAFETY T»RMINI


Other Countries


Click here


SALSA
Consumatori
 
Salsa Apollo
670 ml
 
Salsa Ballymaloe
350 gr
 
Salsa Bull's
Eye BBQ
300 ml
 
Salsa
Brussels Ketjep
300 ml
 
Salsa Calve
250 ml - 475 ml
 
Clovis Senape
200 gr
 
Salsa
Devos & Lemmens
300 ml - 750 ml
 
Salsa
The Foraging Fox
255 gr
 
Salsa
Gouda's Glorie
650 ml - 850 ml
 
Salsa
Grate Goods BBQ
265 ml - 775 ml
 

Salsa BIO
Heerlijkheid 
MariŽnwaerdt
720 gr

 
Salsa Hela
800 ml
 
Salsa
Hellmann's

430 ml
 
Salsa Hellmann's
 Sandwich

570 ml
 
Salsa Jean B‚ton
130 gr - 650 gr
 
Salsa Kern
750 ml
 
KŁhne Senape
875 gr
 
Salsa Levo
500 ml
 
Salsa Lillie's BBQ
567gr
 
Salsa Mackays
235 gr
 
Maille Senape
230 gr
 
Marne Senape
800 ml
 
Salsa
Mississippi BBQ
440 ml - 1.560 ml
 
Salsa
Van der Moortele
1.000 ml
 
Salsa
Nando's Peri Peri
125 gr
 
Salsa Oliehoorn
 450 ml
 
Salsa Remia
300 ml - 500 ml
 
Salsa
Rois de France

185 ml - 250 ml
 

Salsa BBQ
Santa Maria
American
400 gr - 3.700 gr

 
Salsa
Slow Food Masters
500 ml
 
Salsa
Smokey Goodness
50 cl
 
Salsa BBQ Stubb's
300 ml
 

Salsa
Sweet Baby Ray's
532 ml

 
Salsa Tabasco
60 ml - 350 ml
 

Salsa
Senza Glutine
Verstegen
875 ml

 
Salsa de Vlaendere
1.000 ml
 

Zaanse maionese
160 ml - 170 ml

 
Salsa Zeisner
800 ml
 
Bustine di salsa
 

 Bustine di salsa
Oliehoorn

 
Bustine di salsa
Remia
 
Bustine di salsa
Gouda's Glorie
 

Bustine di salsa
Heinz

 
Bustine di salsa
KŁhne Senape
 

 Bustine di salsa
Kern

 
 
 
 
 


Termini

 

 

 

Terms, Conditions &privacy
Dutch version

"Easy-Food.eu" is onderdeel van Secret Cachť.

Voorwaarden

Secret Cachť ("Easy-Food.eu") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliŽnt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliŽnt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 7 dagen worden teruggestort.


De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliŽnt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliŽnt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsites tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliŽnt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliŽnt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliŽnt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliŽnt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliŽnt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Cachť te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Cachť  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliŽnt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Cachť en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliŽnt of anderszins voor risico van de Internet cliŽnt komt, zal Secret Cachť  de Internet cliŽnt hiervan in kennis stellen waarna Secret Cachť  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliŽnt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliŽnt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliŽnt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Cachť middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliŽnt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIňNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliŽntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliŽnt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Cachť
www.Secret-Cache.eu
P.O. Box 1
2320 Hoogstraten (BE)
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda (NL)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) Secret-Cache.eu (prefer)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

AVG privacy
 

Secret Cachť Secret Cachť, gevestigd aan PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.secret-cache.eu PO box 1, 2320 Hoogstraten Belgium 0031768890076

Dir/founder is de Functionaris Gegevensbescherming van Secret Cachť Hij/zij is te bereiken via info@secret-cache.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secret Cachť verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secret-Cache.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Secret Cachť verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Secret Cachť verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Secret Cachť neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Cachť) tussen zit. Secret Cachť gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's of -systemen voor het verwerken van orders, administratie en mailcorrespondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Secret Cachť bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn van acht jaar.

Secret Cachť verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secret Cachť gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secret Cachť en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secret-Cache.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Secret Cachť wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secret Cachť neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secret-Cache.eu

 

 
Copyright © Secret Cachť


Extra FREE gift?

Use your Mobile phone
 camera and you
get the Gift code
SALSA
Professionale
(anche per i consumatori)
 
Salsa Ballymaloe
Professionale
2.750 gr
 
SALSA Calve (sate)
Professionale
2.500 ml - 3.000 ml
 
Salsa
Devos & Lemmens

Professionale
2.000 ml
 

Salsa
Gouda's Glorie
Professionale
3.000 ml

 
SALSA Heinz
Professionale

875 ml - 2.150 ml
 
SALSA
Hellmann's
Professionale

430 ml
 
Salsa Kern
Professionale
1.000 ml - 5.000 ml
 
SALSA Knorr
Professionale
2.200 ml
 
Maille Senape
Professionale
865 gr - 5.000 gr
 
Marne Senape
 Professionale

3.000 ml
 
Salsa Oliehoorn
Professionale

 900 ml
 
Salsa Remia
Professionale

800 ml - 2.500 ml
 
SALSA
Rois de France
Professionale
1.000 ml
 
SALSA BBQ
Santa Maria
 Professionale
American 

2.250 gr - 3.700 gr
 
SALSA
Sweet Baby Ray's
Professionale
3.785 ml
 
SALSA Verstegen
Professionale
2.700 gr
 
Salsa de Vlaendere
Professionale
3.000 ml
 
SALSA
Wijko di sate
Professionale

3.000 gr- 5.500 gr
 
Zaanse maionese
 Professionale
500 ml - 850 ml
 
 

Cup a Soup
140 ml - 175 ml

 

Cup a Soup
Vending
40 cups

 
 

ECO
Disposables
and Hot cup

 
 
Colazione Olandese
in confezioni
 porzionate e
 Consumatori
 
Erbe di
PEPER & SALE
Montosco sale
 
 
Cosmetici alberghieri
 
SALSICCE /
 STUFATO
 
BIFI
SALSICCE
 
Coertjens
SALSICCE
 
Coertjens
Stufato di carne
 
Gouden Banier
SALSICCE
 
Limco
SALSICCE
 
Meica
SALSICCE
 
Unox
SALSICCE
 
Zwanenberg
Stufato di carne